Βραβεύσεις

Στα πλαίσια του 20ου Πανελληνίου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, η Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία θα βραβεύσει δύο νέους ερευνητές σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης 500
  • Βραβείο καλύτερου εικονογραφημένου κειμένου 150

Δυνατότητα συμμετοχής στο θεσμό των βραβεύσεων παρουσιάσεων έχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές. Οι υποψήφιοι διδάκτορες ή οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα πρέπει να μη κατέχουν οργανική θέση σε ένα φορέα και να είναι πρώτοι συγγραφείς ή επικεφαλής της σχετικής ερευνητικής ομάδας, ενώ κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μια προφορική παρουσίαση ή ένα εικονογραφημένο κείμενο.

Κριτήρια αξιολόγησης προφορικής παρουσίασης:

1 Πρωτοτυπία θέματος 1-10
2 Ποιότητα πειραματισμού 1-10
3 Ποσότητα πειραματισμού 1-10
4 Βαθμός δυσκολίας πειραματισμού 1-15
5 Πρόσφατη (μέχρι έξι μήνες πριν την διεξαγωγή του συνεδρίου) σχετική δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές και συντελεστή απήχησης 0-10
6 Μεταδοτικότητα 1-5
7 Ποιότητα παρουσίασης (επιμέλεια προετοιμασίας, σαφήνεια, περιεκτικότητα, σχέση κειμένου/εικόνας κ.λ.π.) 1-20
8 Τήρηση χρόνου 1-10
9 Απήχηση στο κοινό (αριθμός ερωτήσεων/ συζήτηση μετά τη παρουσίαση) 0-10
Σύνολο 100

 

Κριτήρια αξιολόγησης εικονογραφημένης παρουσίασης:

1 Πρωτοτυπία θέματος 1-10
2 Ποιότητα πειραματισμού 1-15
3 Ποσότητα πειραματισμού 1-15
4 Βαθμός δυσκολίας πειραματισμού 1-20
5 Πρόσφατη (μέχρι έξι μήνες πριν την διεξαγωγή του συνεδρίου) σχετική δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές και συντελεστή απήχησης 0-10
6 Ποιότητα  σύνθεσης εικονογραφημένου κειμένου (επιμέλεια προετοιμασίας, σαφήνεια, περιεκτικότητα περιγραφής, σχέση κειμένου/εικόνας, στοίχιση κλπ.) 1-30
Σύνολο 100

Επιτροπή αξιολόγησης:

Η επιτροπή αξιολόγησης είναι τριμελής και θα απαρτίζεται από:

  • Ένα μέλος ΔΣ ΕΦΕ
  • Ένα μέλος ΟΕ Συνεδρίου
  • Ένα μέλος της ΕΦΕ

Διαδικασία:

Επιπλέον των απαιτούμενων ενεργειών συμμετοχής (δήλωση συμμετοχής, υποβολή περίληψης κλπ.) απαιτείται:

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία βράβευσης με επιλογή σχετικού πεδίου στην ιστοσελίδα του 20ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου (https://20.phytopath.gr)
  • Υποβολή σύντομου βιογραφικού (αυστηρά μέχρι μία σελίδα) σε σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου ή αποστολή του μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 20.pfs.thess@gmail.com
  • Υποβολή της προφορικής παρουσίασης ή του εικονογραφημένου κειμένου σε μορφή PDF μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, σε σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου ή αποστολή του μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 20.pfs.thess@gmail.com
  • Το υποβληθέν αρχείο δεν είναι δεσμευτικό για πιθανές αλλαγές στη τελική παρουσίαση/ εικονογραφημένο κείμενο που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο. Επίσης η χρήση του αφορά αυστηρά την διευκόλυνση της αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη της διαγραφής των υποβληθέντων αρχείων μετά το πέρας του Συνεδρίου.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

Πλατινένιοι

Χρυσοί

Ασημένιοι